Proje Protokolü

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, SEYİTGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA “SEYİTGAZİ İLÇESİNDE EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ” NE İLİŞKİN PROTOKOL

Taraflar: 

Madde-1: Bu protokolün tarafları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) adına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür. Söz konusu protokol “Seyitgazi İlçesinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi” için aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla imzalanmıştır.

Amaç:

Madde-2: Bu protokolün amacı;

Seyitgazi İlçesinde eğitimin niteliği ile ilgili olarak belirlenen ve öncelikli alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda

 1. Planlı çalışmalar yürütülerek özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek,
 2. Seyitgazi İlçesinde görev yapmakta olan öğretmenlerini niteliğini artırmak ve eğitimin desteklenmesini sağlamaktır.  
 3. Ayrıca yıl boyunca sürecek bilimsel ve sosyal aktivitelerde Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak etkinlikler düzenlenmek ve yürütmektir.

Tanımlar:

Madde-3:

“Üniversite”: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni

“Müdürlük”: Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü,

“Protokol”: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Seyitgazi İlçesinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi” ne ilişkin protokolü

ifade eder.

Protokol Esasları:

Madde-4: Tüm faaliyetlerin, Üniversitenin ve Müdürlüğün olanakları dâhilinde gerçekleştirilmesi temel alınarak belirlenen protokol esasları aşağıdaki gibidir.

 1. Üniversite öğretim elemanları ile Müdürlüğe bağlı olarak çalışan öğretmenler arasında ortak bir çalışma ürününün ortaya konulması,  
 2. Eğitim Fakültesi öğrencilerine,  kendilerini gerçek eğitim-öğretim ortamlarında ortaya koyma fırsatının verilmesi,
 3. Müdürlüğe bağlı olarak çalışan öğretmenler ile akademik personel arasında uygulamaya dönük olarak yenilikçi öğrenme yöntemlerinin paylaşılması, bu konuda seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi, 
 4. Eğitimde yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin tüm eğitim kademelerinde uygulamasına dönük proje hazırlanması,  
 5. Etkili bir eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için “yenilikçi eğitim materyali oluşturulması projesinin” hayata geçirilmesi,
 6. Müdürlüğe bağlı okul öğrencilerine, üniversite öğrencileri ile üniversite çalışma alanlarında ve laboratuvarlarında uygulama yapma fırsatının sağlanması,
 7. Üniversite öğrencileri ve Müdürlüğe bağlı okul öğrencilerinin hazırlamış oldukları projelerini birbirlerine sunma imkânlarının yaratılması,   
 8. Eğitim Fakültesi'nden öncelikli olarak “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında olmak üzere gerektiğinde destek alınması,
 9. Beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi öğrencilerin yaratıcılığını arttıracak ve eleştirel düşünmesini sağlayacak yöntemlerin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamaya konulmasının sağlanması için seminerler düzenlenmesi,  
 10. Disiplinlerarası çalışmalarla, farklı malzeme ve materyal kullanımlarıyla örnek derslerin işlenmesine fırsat yaratılması,
 11. Atık malzemelerin ders materyali olarak ve özellikle görsellik boyutunda kullanılmasını sağlayacak yarışmalar düzenlenmesi,  
 12. Seyitgazi’den Üniversiteye ulaşımın Müdürlük tarafından sağlanması,
 13. Üniversiteden Seyitgazi’ye ulaşımın Üniversite tarafından sağlanması,
 14. Ortak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin her iki kurumun da web sitesinde paylaşması,
 15. Planlanan tüm faaliyetlerin ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Ferhan ESEN ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi AVCI tarafında koordine edilmesi,
 16. Planlanan etkinliklerin yazılı ve yetkililerin imzalarını içerecek şekilde hazırlanmasından sonra uygulanması,
 17.  Kullanılması gereken eğitim malzemelerinin yazılı tutanaklar ile teslim edilmesi ve alınması,
 18. Planlanan Yıllık Program kapsamında bir yürütme kurulu oluşturulması ve bu kurulun aylık proje toplantıları yaparak, toplantı sonucunu yazılı olarak hem Üniversiteye hem de Müdürlüğe sunması.

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Madde-5:

Üniversite:

 • Protokol kapsamında planlanacak faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli insan kaynağı desteği sağlama,
 • Protokol kapsamında planlanacak faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrenciyi görevlendirme ve verilecek hizmetlerde aksamaların yaşanmaması için gereken önlemleri alma,
 • Öğretmen ve öğrencilerin Üniversitenin konferans salonu ve laboratuvar gibi fiziki imkânlarından yararlanabilmesi için fırsatlar oluşturma,
 • Üniversiteye ait Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma-Uygulama Merkezleri yöneticilerinin imzalanan bu protokolden haberdar edilmesi ve bu konuda destek istenmesi,

Müdürlük:

 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerde öğrenci ve öğretmen ile verilecek hizmetlerin aksamaması için yeterli idari personel görevlendirme ve gerekli kolaylıkları sağlama,
 • Üniversite tarafında düzenlenecek etkinliklerde gerekli izinleri alma,
 • Müdürlüğe bağlı okullarda düzenlenecek akademik etkinliklerde ve çalışmalarda koordinasyonu sağlama,

Protokolün Feshi:

Madde-6: Tarafların karşılıklı görüşüp anlaşması ile protokol her zaman feshedilebilir. “Seyitgazi İlçesinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi” kapsamında Protokolün feshine neden olabilecek çekilmeler, söz konusu taraflara yasal bir yükümlülük getirmez. Feshedilme olmadığı takdirde yeni bir protokol yapılmasına gerek duyulmadan Protokol 1 yıl süre ile uzatılmış olacaktır. ,

Yürürlük:

Madde-7: Yedi maddeden oluşan işbu Protokol, taraflarca 04.03.2016 tarihinde 3 (üç) sayfa Protokol metni ve dört asıl nüsha olacak şekilde tanzim edilmiş ve imzalanmış olup,  Protokolün bir nüshası Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir nüshası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, bir nüshası Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir nüshası da ÇOGEM tarafından saklanacaktır.