Resmi Gazete

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu,

b) Çocuk: Anaokulu ve ilköğretim okullarına (birinci ve ikinci kademe) giden çocukları,

c) Çocuk ve genç eğitimi programı: Merkeze bağlı olarak, üniversitenin bilimsel ortamına uygun, özellikle yaz aylarında açılacak olan programları,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Genç: Liseye devam eden gençleri,

e) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Program Koordinatörü: Açılacak olan eğitim programlarında, kendi alanıyla ilgili programdan sorumlu olan ve programı yürüten kişiyi,

ğ) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Program Koordinatörleri ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5  (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimin topluma yayılmasına ve bilimsel araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak,

b) Üniversite bünyesinde etkileşim ortamı oluşturarak, çocuklara ve gençlere yaptırarak, yaşatarak ve eğlendirerek; bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak,

c) Çocuklar ve gençlerin üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak amacıyla Üniversite bünyesinde çocuk ve genç eğitimi programlarına ilişkin birimler kurmak,

ç) Yetenekli çocuklar ve gençler için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik destek sağlamak,

d) Çocuk ve gençlerin yararını üstün tutarak; ailenin ve toplumun çocuk ve genç hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak,

e)  Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk ve gençlik faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak,

g) Çeşitli nedenlerle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip   olmayan çocukları ve gençleri Merkezin imkânlarından yararlandırmak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak, rehberlik yapmak, kongre ve çalıştaylar düzenlemek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Bilim Kurulu,

d) Program Koordinatörü.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7  (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığızamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Bilim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bütçesini ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile bütçesini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen Müdür dahil beş asil ve dört yedeküyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden birisi görevlendirilebilir. Oy hakları olmadan, müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantıdüzenlenebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına yönelik planlama yapmak, karar almak ve yürütmek,

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Yürütülen programlara katılacak çocuk ve gençlerin seçim ölçütlerini ve etkinlik takvimini belirlemek,

ç) Yıllık etkinlik raporunu, Merkezin bütçesini ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile bütçesini düzenlemek,

d)  İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 11  (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve danışıldığında görüşbildirir.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az beş ve en fazla yirmi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12  (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli öneri ve katkılarda bulunmak,

c) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu ile istişare toplantıları yapmak.

Bilim kurulu

MADDE 13  (1) Bilim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda yürütülecek programların bilimsel içeriğini oluşturur, ders programını belirler ve gelen önerileri değerlendirir.

(2) Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilen ve Rektör tarafından üçyıllık süre için görevlendirilen ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak belirlenen her çalışma alanından en az üç ve en çok beşüyeden oluşur.

(3) Bilim Kurulu her yıl en az iki defa olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Bilim Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Bilim kurulunun görevleri

MADDE 14  (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak açılacak programları bilimsel açıdan incelemek; uygulanan mevcut programların aksayan yanlarını gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Gerektiğinde Danışma Kurulu ile bilgi alış-verişinde bulunarak yeni programlar oluşturmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Yürütülen programlarla ilgili olarak Program Koordinatörü seçerek faaliyetlerin daha etkin ve yararlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Program koordinatörü

MADDE 15  (1) Program Koordinatörü, Bilim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların yürütülmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Program koordinatörünün görevleri

MADDE 16  (1) Program Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu programın uygulanması süresince çocuklar ve gençlerin sağlık ve güvenlik içinde programa katılmalarıiçin gerekli önlemleri almak,

b) Sorumlu olduğu program ile ilgili olarak ders araç ve gereçlerini programdan önce kontrol etmek,

c) Sorumlu olduğu programın içeriğini ve aşamalarını oluşturarak, eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirleyerek Bilim Kurulunun onayına sunmak,

ç) Bilim Kurulunun onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programıyürütmek,

d) Bilim Kurulu ile program eğitmenleri arasında iletişimi sağlamak,

e) Programın yürütülmesi sırasında kullanılacak olan Üniversitenin mevcut dersliklerinin, öğrenci laboratuarlarının, atölyelerinin, spor salonlarının ve her türlü açık-kapalı alanlarının özenli/etkin/verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

f) Programın aksayan yanlarını Bilim Kuruluna bildirerek programın geliştirilerek güncellenmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Eleman ve demirbaşlar

MADDE 18  (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli Üniversite bünyesindeki derslikler, öğrenci laboratuarları, atölyeler, spor salonları ve her türlü açık-kapalı alanlar Merkezin kullanımı için tahsis edilebilir.

Yürürlük

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.